Historia - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Instytut powstał 01.06.1950 roku jako Centralny Śląski Instytut Medycyny Pracy w Zabrzu-Rokitnicy, działający w ramach struktur Śląskiej Akademii Medycznej. Dwa lata później został przemianowany na Państwowy Instytut Medycyny Pracy Śląskiej Akademii Medycznej. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30.01.1954 roku, Instytut został wydzielony ze struktur Śląskiej Akademii Medycznej i rozpoczął samodzielną działalność jako Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym.
 
Lokalizacja Instytutu na Górnym Śląsku, najbardziej zindustrializowanym regionie Polski, z dominującym przemysłem górniczym i hutniczym zdecydowała o profilu działalności jednostki: ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w przemyśle ciężkim oraz leczenie chorób spowodowanych narażeniem na szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy.
W dniu 31.08.1965 roku Urząd Rady Ministrów zadecydował, że siedzibą Instytutu zostanie Sosnowiec. Placówka otrzymała hotel robotniczy, który został przerobiony na potrzeby Kliniki Chorób Zawodowych. Postawiono również nowy budynek, w którym ulokowano pozostałe jednostki organizacy
Instytutu, których pełna integracja przebiegała w latach 1970-1972. Na przełomie lat 1991-1992 Instytut działał krótko w strukturach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, by od 10.01.1992 roku znów stać się samodzielną placówką. Obecna nazwa Instytutu została mu nadana 13.08.1992 roku.
 
Mając na uwadze skażenie środowiska będące następstwem rozwoju przemysłu, z czasem rozszerzono działalność naukowo - badawczą o problematykę zagrożeń środowiskowych i zapobiegania chorobom powstającym w wyniku zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Na początku lat 90-tych Instytut zyskał status Ośrodka Współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w zakresie oceny skutków zdrowotnych zanieczyszczenia środowiska oraz szkolenia w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Istotną w tym zakresie dyscypliną - coraz intensywniej rozwijaną w Instytucie w ostatnich latach jest alergologia kliniczna.
 
Od 1974 roku Instytut posiadał zezwolenie na prowadzenie przewodów na stopień doktora nauk medycznych.
W latach 1974-2009 Rada Naukowa nadała ten stopień kilkudziesięciu osobom. W chwili obecnej  w Instytucie zatrudnionych jest 130 osób. Zgodnie ze statutem, Instytut prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
Wieloletnie doświadczenie w zakresie medycyny pracy, obejmujące działalność kliniczną oraz naukową, gwarantuje najwyższy poziom realizacji powierzonych zadań oraz prowadzonych badań własnych.
 
Pracownikami Instytutu są wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych o bogatym dorobku naukowym, z którym również możecie się Państwo zapoznać na naszych stronach.
W strukturze Instytutu znajdują się: Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii oraz Regionalny Ośrodek  Ostrych Zatruć  z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a także liczne zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne.  W Instytucie swoje siedziby mają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej – Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy.
 
Oferujemy szeroki wachlarz usług, takich jak: ekspertyzy, pomiary, konsultacje, oceny wpływu czynników szkodliwych na człowieka na stanowisku pracy, itd.
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo