Jednostki naukowe - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ma ponad 60. letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych. Działalność badawczo-rozwojowa Instytutu koncentruje się przede wszystkim na ocenie narażenia ludzi na szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne obecne w środowisku, w tym na stanowiskach pracy.
W ramach obecnej struktury Instytutu, istnieje 6 samodzielnych zakładów naukowych oraz jednostki wspierające prowadzenie badań naukowych: Dział Planowania Zadań Naukowych, Dział Szkoleń, Dział Wydawnictw oraz Biblioteka i Archiwum.
W działalności badawczo-rozwojowej Instytutu uczestniczą również pracownicy ośrodków medycznych IMPiZŚ, którzy prowadzą badania kliniczne w zakresie medycyny pracy – zwłaszcza chorób zawodowych, toksykologii oraz alergologii zawodowej i środowiskowej.
W 2017 r. zaplanowano prowadzenie 5 prac badawczych finansowanych w ramach dotacji statutowej przekazywanej przez MNiSW, 4 projektów badawczych, w tym 3 międzynarodowych oraz 3 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Podejmowane są również aktywne działania, także we współpracy z innymi ośrodkami, zmierzające do pozyskania środków niezbędnych do zintensyfikowania działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Instytucie.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo