Wytyczne stosowania międzynarodowej klasyfikacji radiogramów pylic płuc Międzynarodowego Biura Pracy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Wytyczne stosowania międzynarodowej klasyfikacji radiogramów pylic płuc Międzynarodowego Biura Pracy
 
Autor: Międzynarodowe Biuro Pracy (ILO) w Genewie – wydanie poprawione i uzupełnione 2011;
Polska wersja językowa: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 52
ISBN: 978-83-63914-10-3

Opis: Publikowane w postaci broszury Wytyczne Stosowania Klasyfikacji Radiogramów Pylic Płuc Międzynarodowego Biura Pracy (ILO) zawierają szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące posługiwania się schematem klasyfikacji radiogramów oraz standardu wykonania i zapisu badania radiologicznego klatki piersiowej. W kolejnych wydaniach Wytycznych ILO zamieszczane były modyfikacje i uzupełnienia. W obecnie prezentowanej, najnowszej obowiązującej wersji broszury, zawarte zostały niepublikowane dotychczas w języku polskim aktualne informacje dotyczące sposobu prezentowania zmian zarejestrowanych w radiogramach standardowych (zestaw QUAD, obraz cyfrowy), jakości radiogramów standardowych oraz sposobu kodowania obserwowanych odchyleń w obrazie klatki piersiowej niezwiązanych z narażeniem na pył. Szczególnie istotne uzupełnienia wynikają z rozwoju technik radiologicznego obrazowania płuc. Dotyczą one klasyfikowania radiograficznych obrazów klatki piersiowej zapisanych w technice cyfrowej (rozdział 6).
Broszura przeznaczona jest dla lekarzy zainteresowanych diagnostyką skutków zdrowotnych zawodowego narażenia na pył.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 25,00
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo